دانلود رايگان نمونه سوالات hse فني حرفه اي
دانلود رايگان نمونه سوالات hse فني حرفه اي

دانلود نمونه سوالات hse فني حرفه اي pdf

سلام

اين سوالات همشون جديد هستش كه ما قرار داديم

هيچ جا نيست

جواب سوالات با ** در كنار سوالات مشخص شده است
-1عبارت ((مشاركت تعداد 7-3نازل))مربوط به كدام طبقه بندي آتش سوزي از نظر وسعت مي باشد؟
**الف)آتش سوزي متوسط ب)آتش سوزي كوچك ج)آتش سوزي جزئي د)آتش سوزي بزرگ
-2انفجار ناشي از احتراق وانفجارمواد منفجره براثركدام تغييرات بوجود مي آيد؟
**الف)فيزيكي ب)شيميايي ج)اتمي د)هرسه مورد
-3رنگ استاندارد براي خاموش كنندهپودري كدام گزينه است؟
الف)قرمز ب)زرد ج)سبز ** د)آبي
ERP-4يعني ................... ؟
**الف)واكنش در شرايط اضطراري ب)واكنش درهنگام حفاري ج)عمليات درزمان عمران د)هيچكدام
-5خصوصيات فضاي محصور كدام است؟
الف)ورودي وخروجي محدود ب)تهويه نامناسب ج)گرماي زياد **د)گزينه الف وب
-6كاركردن در محيط با اكسيژن كمتر از .........ممنوع است؟
الف)11درصد **ب)11/5درصد ج)21درصد د) 21/5درصد
LEL-7گاز H2Sچقدر است؟
**الف)4/3درصد ب)3/4درصد ج)2/3درصد 3/2درصد MSDS -8حاوي چه اطلاعاتي است؟
الف)مشخصات ماده شيميايي ب)خطرات ج)استفاده از وسايل حفاظتي ** د)همه موارد
-1فاصله ايمني ميان سيلندرهاي استيلن وساير سيلندرهاي حاوي گاز قابل اشتعال چقدر بايد باشد؟
**الف)6متر ب)4متر ج)3متر د)5متر
-10ايمني چيست؟
**الف)ميزان فرار از خطر ب)كشف خطر ج)مواجه شدن باخطر د)هيچكدام
-11هرگونه رويداد ناخواسته پيش بيني نشده اي كه منجربه مرگ ، صدمات جاني ، آسيب يا تخريب زيست وتجهيزات مي
شود......گويند؟
الف)شبه حادثه ب)حوادث محيطي **ج)حادثه د) رويداد
-12گرمازدگي يعني؟
الف)دردوگرفتگي عضلاني ناشي از گرما ب)الكلي ها ، افراد چاق ج)خستگي ناشي از گرما ** د)گزينه الف
وج
-13علائم ونشانه حمله گرمايي كدام نيست؟
الف)دماي بالاتر از 40درجه ب)پوست داغ،خشك وقرمز **ج)دماي پايين تر از 40درجه د) تنفس سطحي و
ضعيف – سردرد-14كلاس A؟
الف)ازخود خاكستر به جا نمي گزارد ** ب)ازخود خاكستر به جا مي گزارد
ج)دراثر سوختن د)ناشي از وسايل الكتريكي است
-15نمونه هايي از اعمال ناايمن؟
الف)عدم ايجاد حفاظت لازم ب)عدم اعلام خطرويا هشدار ج)عدم استفاده ازوسايل حفاظي فردي
**د)همه موارد
-16برخي از حوادثي كه در عمليات CONSTRUCTIONروي مي دهند؟
الف)سقوط افراد ب)سقوط اشياء ج)حوادث مربوط به ماشين آلات ** د)هرسه گزينه
-17كداميك ازروشهاي زير جزء روشهاي اطفاحريق غيرفعال محسوب مي شود؟
الف)خفه كردن ** ب)پوشش ضدحريق ج)سردكردن د)قطع سوخت
-18براي خاموش كردن آتش هاي گروه Aبهترين روش؟
**الف)سردكردن ب)خفه كردن ج)قطع سوخت د)پوشش حريق
-11درسيستم اطفاحريق باگاز بي اثر عموما" از كدام گاز استفاده مي شود؟
الف)نيتروژن ب)هليم ** ج)آرگون د) اكسيژن-20شيرهايي كه درزمان حريق براي آبرساني اطفاحريق استفاده مي شودچه نام دادر؟
الف)شيرهاي خاموش كننده ب)شيرهاي فوم ** ج)هايدرانت د)شيرهاي آب
-21اطلاعات مربوط به كاركردن ايمن با مواد شيميايي؟
safety) دhse) جhazard) بmsds )**الف
-22حد پايين و بالا اشتعال گازها وبخارها به ترتيب چه ناميده مي شو؟
LEL LUE ) دLUE LEL) جUEL LEL) بLEL UEL )**الف
-23دربارگيري مخازن حداكثر سرعت مجاز موادورودي چقدر است؟
الف)3متردرثانيه ب)2متردرثانيه **ج)1متردرثانيه د)نيم متردرثانيه
-24درزمان بارگيري و تخليه تانكرها انجام كداميك ازموارد زيرلازم است؟
الف)رعايت فاصله طولي وعرضي مناسب بين تانكرها ب)عدم خاموش و روشن كردن لوازم برقي
ج)قرار دادن تانكر در سطحي تراز ** د)هرسه گزينه
-25مراحل پاك سازي به ترتيب شامل ........ مي باشد؟
الف)پرچ –شستشو–تخليه ب)پرج–تخليه–شستشو
**ج)تخليه–شستشو–پرچ د)تخليه–پرچ–شستشو-26به اقداماتي كه طي آن دستگاهي مخزن يا خطوط لوله جدا ميشه موادوانرژي به آن وارد يا خارج نمي شود؟
**الف)ايزوالاسيون ب)پرچ ج)تخليه د)بارگيري
-27به چه دلايلي دستگاه رابعد از پاكسازي توسط گاز خنثي تحت فشار قرار مي دهند؟
**الف)جلوگيري از ورود خوراك وساير مواد ب)اطمينان از ورود منافذ در دستگاه
ج)جلوگيري از مچاله شدن دستگاه د)گزينه الف وب
-28در كمك هاي اوليه ABCمخفف چيست؟
**الف)راه تنفس –وجودتنفس–گردشخون ب)بازبودنراهعبوري–وجودگردشخون- تنفس
ج)وجودتنفس –گردشخون–بازبودنراهعبوري د)گردشخون–راهتنفس–وجودتنفس
-21كدام مورد از ويژگيهاي اتاق كنترل نمي باشد؟
الف)ساختمان ضد زلزله مي باشد ب)درموقعيت مناسب باشد **ج)حداقل 2طبقه باشد د)هيچكدام
-30بهترين ماده براي خاموش كردن حريقهاي الكتريكي چه ماده اي مي باشد؟
الف) H2ب)** H2Oج) CO2د)هيچكدام

 

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۴ بهمن ۱۳۹۸ ] [ ۰۹:۰۷:۰۸ ] [ محمدي ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ]
.: Weblog Themes By tibablog :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
لینک دوستان
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 0
دیروز : 0
افراد آنلاین : 1
همه : 0
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
آرشيو مطالب
امکانات وب

تخفیف لند